Skolans dokument

Systematiskt kvalitetsarbete

I den nya skollagen som började tillämpas den 1 juli 2011 finns ett generellt krav på systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Varje skola där Östhammars kommun har huvudmannaskap rapporterar sitt systematiska kvalitetsarbete i Stratsys. Kvalitetsrapporter, statistik med mera kommer även att återfinnas nedan med länkar runt halvårsskiftet 2016.

Länkar till dokument rörande det systematiska kvalitetsarbetet.

Likabehandlingsplan

Skollagen har krav på en plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagen har krav på en likabehandlingsplan. Dessa två planer kan, enligt Skolverket, med fördel slås ihop och bilda en enda plan som visar hur skolan arbetar med likabehandling och mot diskriminering samt kränkande behandling d.v.s. en likabehandlingsplan. Att skolorna ska arbeta systematiskt mot kränkande behandling och för likabehandling står även specificerat i läroplanen.

Elever vi den verksamhet för vilken planen gäller ska enligt 2 § förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling medverka vid upprättandet, uppföljningen och översynen av planen.

De huvudsakliga lagarna bakom upprättandet av likabehandlingsplaner är Skollagen och diskrimineringslagen som trädde i kraft i januari 2009.

Likabehandlingsplanen syftar till att främja elevernas lika rättighet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. I likabehandlingsplanen redovisas kortsiktiga och långsiktiga mål samt planerade åtgärder.
Likabehandlingsplan för Forsmarks skola 2015

Ordningsregler skola

Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp. Rektor beslutar om ordningsregler.
Ordningsregler Forsmarks skola 2015-16

Ordningsregler Campus Forsmark

Boenderegler 20150616