Rutiner och blanketter

Rutiner för insatser, uppföljande åtgärder och dokumentation

Vid misstanke om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering mellan elever, samt mellan elever och personal ska anmälan göras till rektor. Rektor ansvarar för att ärendet utreds skyndsamt med hjälp av berörd mentor och personal. Rektor ansvarar för att rapportera händelsen till Barn- och utbildningsnämnden, Östhammars kommun, enligt Barn- och utbildningsförvaltningens fastlagda rutin som innebär att rapport i form av ifylld blankett, med eventuella bilagor, lämnas fysiskt på Barn- och utbildningsförvaltningens kontor.

Upptäcka, utreda, dokumentera, åtgärda och följa upp diskriminering
Blankett: Utredning i ärende om kränkande behandling

Allmänna befogenheter för rektor och lärare

Enligt skollagen får rektor eller lärare vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.

Det får enligt vissa förutsättningar (Skollagen 7-23 §§) beslutas om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål.

En åtgärd får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter.

Sjukanmälan och frånvaro

Enligt Skollagen (2010:800) ska skolan informera vårdnadshavare samma dag som en elev under 18 år uteblir från skolarbetet utan giltig anledning. På Forsmarks skola använder vi en funktion i det webbaserade systemet Skola24, där alla lärare registrerar elevers frånvaro.

Vid skoldagens slut skickar detta system automatiskt ett meddelande via e-post eller SMS till berörda vårdnadshavare. När meddelandet är läst ska det kvitteras genom att vårdnadshavaren klickar på en länk i meddelandet. Direkt när detta är gjort kan mentor se att vårdnadshavaren informerats om frånvaron. Om ett meddelande inte kvitteras ska mentor kontakta vårdnadshavare per telefon dagen efter att meddelandet skickats ut.

Frånvarorapporten är även viktig för att kunna skicka korrekta rapporter till CSN. CSN bedömer sedan om eleven kan anses studera på heltid eller inte. Om CSN anser att eleven inte studerar på heltid dras studiehjälpen in för den aktuella perioden.