Särskilt stöd

Åtgärdsprogram

 • Den i personalen som uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska nås ska anmäla detta till rektor.
 • Bestämmelserna om åtgärdsprogram har flyttats in i den nya skollagen
 • Åtgärdsprogrammen kan överklagas

Information om åtgärdsprogram
I den nya skollagen har det införts en möjlighet att överklaga beslut i fråga om åtgärdsprogram.

Elevvårdplan

 1. Den (elev, lärare, vårdnadshavare) som uppmärksammar att en elev är i behov av särskilt stöd, meddelar mentor och skolledning.
 2. Lärare och/eller mentor samt skolledning gör en första planering av elevstöd och undersöker vilka kontakter som bör tas och om åtgärder bör ske inom klassen eller, om så behövs, andra stödåtgärder.
 3. Om det befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapsmål som anges i kursplanerna eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd upprättar den undervisande läraren ett åtgärdsprogram tillsammans med eleven.
 4. Om det särskilda stödet inte gäller ett specifikt ämne utan behov av särskilt stöd av sociala skäl, t.ex. hög frånvaro, sker regelbundna samtal mellan eleven, och för omyndig elev elevens vårdnadshavare och mentor som ansvarar för att ta fram underlag till åtgärdsprogram.
 5. Rektor är ansvarig för att åtgärdsprogram upprättas. Mentor eller ämneslärare genomför detsamma.
 6. Mentor ansvarar för att vårdnadshavare kontaktas. Elev, vårdnadshavare och mentor upprättar gemensamt ett åtgärdsprogram.
 7. Åtgärdsprogrammet ska följas upp och utvärderas.
 8. Om vidtagna åtgärder ej varit framgångsrika, tas ärendet upp av mentorn i en elevvårdskonferens (EVK).
 9. Rektor ansvarar för EVK. Till EVK kallas eleven, samt för omyndig elev vårdnadshavare, mentor, rektor och vid behov elevvårdspersonal för att diskutera och besluta om åtgärder.
 10. Åtgärderna kan vara stödjande insatser riktade mot elev i förstärkning av kärnämnen och/eller programspecifika kurser såväl som reducering av kurser. Stöd ges av lärare i form av stödundervisning i grupp och/eller individuellt.
 11. Även prioriteringar av pedagogiska resurser, anpassad studiegång, specialpedagogisk kartläggning och/eller psykologisk utredning beslutas i EVK.
 12. Vid behov, och alltid i samråd med vårdnadshavare för omyndig elev, tas kontakt med t.ex. barn- och ungdomspsykiatrist team och sociala myndigheter.
 13. Mötet dokumenteras och åtgärdsprogram upprättas. Vid upprättandet av dokumentet ska den som utformar beslutet tänka på att inte ha med uppgifter av ömtålig natur eftersom beslut i elevvårdsärende inte kan sekretessbeläggas. Däremot kan underlaget sekretessbeläggas.