Styrdokument

Skollag

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet samt om vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten.
Skollagen
Gymnasieskolan, kap 15-17

Gymnasieförordning

Gymnasieförordningen (2010:2039)

Övriga lagar

Lagarna nedan har gemensamt är att det hänvisas till dem i skollagen. Här finns även internationella konventioner och överenskommelser som Sverige förbundit sig att följa.

Läroplan

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. Läroplanen gäller för utbildningar som påbörjats efter den 1 juli 2011. Läroplanen finns att läsa och ladda ner via Skolverkets webbplats.

Ämnes- och kursplaner samt programstrukturer

Program och kurser som erbjuds på Forsmarks skola (Gällande antagna 2014-2016)
Program och kurser som erbjuds på Forsmarks skola (Gällande antagna fr.om. HT 2017)
Sök ämnes- och kursplaner på Skolverkets webbplats


Skolans dokument
Rutiner, dokumentation och blanketter
Elevens utveckling
Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan
Särskilt stöd